सदर संकेतस्थळ माळेगाव यात्रा 2023 साठी तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात आले होते. पुढील आदेशापर्यंत हे संकेतस्थळ उपलब्ध राहणार नाही ह्याची कृपया नोंद घ्यावी.